Услови и начин на достава

А)

Доставата е Бесплатната

Насекаде во МКД до влезната врата од Домот
Доколку се исполнуваат следниве услови
-Да има пристапност за количката
-Апаратите да ги собира во лифтот кој во моментот на испораката треба да е во функција
Б)
Премиум Достава се однесува на производи до 50 кг до 3-ти спрат без лифт по цена од 500 МКД/парче
Во оваа услуга не се вклучени производите:
-side by side и самостојни фрижидери со ширина поголема од 60см
-сите производи со тежина над 50кг
Ц)
Во сите други случаеви различни од горенаведените услови, странките се договараат за начинот на испорака