Продажба На Големо

ВУДЕЛГО Увоз-Извоз врши бесплатна достава на апараите во домот на секој купувач,во секој град и населено место.
Ние во секое време сме на располагање на нашите купувачи.
Со почит,
Вуделго  Скопје

2

Адреса:
yл. 1632 бр.130 Скопје Р.Македонија
П.Фах 155 1000
e mail: contact@vudelgo.com.mk
тел: 02 258 0065
факс: 02 258 0070